Metabolic Syndrome
Pre-Diabetes
Diabetes Insipidus type I
Diabetes Mellitus Type II
Alzheimer’s “Type III Diabetes”